In situ characterization of change in superficial organic components of thermoacidophilic archaeon Acidianus manzaensis YN-25

Select | Print


Liu, Li-Zhu; Nie, Zhenyuan; Yang, Yi; Pan, Xuan; Xia, Xu; Zhou, Yu-Hang; Xia, jinlan; Zhang, Li-Juan; Zhen, Xiang-Jun; Yang, Hong-Ying


2018-12


Journal Article


Research in Microbiology


169


10


590-597


Elsevier


Environmental Sciences not elsewhere classified


https://doi.org/10.1016/j.resmic.2018.08.003


EP187764


Journal article - Refereed


English


Liu, Li-Zhu; Nie, Zhenyuan; Yang, Yi; Pan, Xuan; Xia, Xu; Zhou, Yu-Hang; Xia, jinlan; Zhang, Li-Juan; Zhen, Xiang-Jun; Yang, Hong-Ying. In situ characterization of change in superficial organic components of thermoacidophilic archaeon Acidianus manzaensis YN-25. Research in Microbiology. 2018; 169(10):590-597. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2018.08.003Loading citation data...

Citation counts
(Requires subscription to view)